INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD 01.09.2021 R.

Strona główna » Aktualności » INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD 01.09.2021 R.

wielkość tekstu: A | A | A

UCHWAŁA NR XLVIII/578/21 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.) oraz art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z póź. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta
- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala

§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie, zwane dalej "przedszkolami", zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 (pięciu) godzin dziennie, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat wnoszą opłatę za każdą godzinę zajęć, zwaną dalej "opłatą".
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
§ 3. Zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 5. Traci moc uchwała nr LXIII/590/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                                                                                   Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Justyna Wesołowska

  • Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9:00-14:00

czytano: 146 razy

autor: p2zawiercie.pl

data dodania: 2021-08-18 14:35:34

Ciekawostki

  • „To moje przedszkole – tu się bawię, uczę, rozwijam” Zapewnienie warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim oraz serdeczne, podmiotowe podejście do wychowanka, wynikiem czego jest pozyskiwanie sympatii i zaufania. Wzbogacanie bazy materialnej i podnoszenie estetyki ...dalej 
  • „Każdy z nas jest inny” Akceptacja samego siebie, bazowanie na indywidualnych predyspozycjach, rozwijanie uzdolnień, pomoc w pokonywaniu trudności, radzenie sobie z nimi. Całościowa, wnikliwa obserwacja dziecka z nastawieniem na uzyskanie określonych efektów rozwojowych dziecka.dalej 
  • „Ty zawsze masz dla mnie czas, rozumiesz moje potrzeby” Świadoma, pełna zaangażowania praca nauczycieli poprzez odpowiedni dobór zabaw, by autentycznie odpowiadały potrzebom dzieci i zaspakajały ich ciekawość świata. Samokształcenie nauczycieli, doskonalenie zawodowe, wykorzystywanie ...dalej 
Wycieczka do parku
Wycieczka na skrzyżowanie
Ratownicy GOPR
Dzień dziecka

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka Zawiercie
ul. Marszałkowska 28, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 226 10
e-mail: p2zawiercie@zawiercie.eu

  • IMG_20211020_111501
  • IMG_20211020_103402
  • IMG_20211020_103236
  • IMG_20211020_102441
  • IMG_20211020_102436
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka Zawiercie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna